Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Piątek, 19 października 2018 r.
Imieniny obchodzą: Pelagia, Piotr, Ziemowit, Jan, Paweł, Michalina, Michał

Artykuły


Przetarg w TDK - Cyfryzacja kina działającego przy Tomaszowskim Domu Kultury

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
http://www.tdk.tomaszow-lubelski.com.pl/


Tomaszów Lubelski: Cyfryzacja kina działającego przy Tomaszowskim Domu Kultury
Numer ogłoszenia: 307356 - 2013; data zamieszczenia: 01.08.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Tomaszowski Dom Kultury, ul. Lwowska 72, 22-600 Tomaszów Lubelski, woj. lubelskie, tel. 084 6644451, faks 084 6644451.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.tdk.tomaszow-lubelski.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Cyfryzacja kina działającego przy Tomaszowskim Domu Kultury.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: dostawę, instalację, zestrojenie i uruchomienie fabrycznie nowego kinowego sprzętu cyfrowego do projekcji kinowej 3D zgodnego ze standardami DCI w kinie Tomaszowskiego Domu Kultury, wraz ze szkoleniem w zakresie obsługi urządzeń, pracowników Zamawiającego.

a) Kinowy projektor cyfrowy - w standardzie DCI o rozdzielczości 4K, odpowiedni dla uzyskania obrazu zgodnego ze standardem DCI w sali Kina Tomaszowskiego Domu Kultury (odpowiedni dla ekranu o wym.: 9,20 m x 3,85 m, przy odległości projekcyjnej 28,50 m, - 1 szt.),

b) Odpowiedni serwer kinowy- dedykowany do projektora z poz. 1., w standardzie DCI, spełniający wymogi bezpieczeństwa materiału cyfrowego, Media Blok montowany w projektor z wbudowaną funkcją HFR (odtwarzanie z prędkością 48 i 60 klatek na sek), dostępna pamięć dyskowa o pojemności netto minimum 2TB. - (1 szt.)

c) Obiektyw - dedykowany do projektora cyfrowego, odpowiedni dla warunków projekcji w standardzie DCI z kabiny projekcyjnej Kina Tomaszowskiego Domu Kultury - długoogniskowy, dostosowany do wymiaru ekranu: szerokość 9,20 m x wysokość 3,85 m, przy odległości projekcyjnej 28,50 m, zmotoryzowany bez konieczności wymiany dla formatów panoramy (scope) i kaszety (flat) - (1 szt.),

d) Dedykowany komputer lub panel sterujący, z oprogramowaniem do kontroli i obsługi zaoferowanego projektora (1szt.),

e) Lampa - do zaoferowanego projektora cyfrowego o odpowiedniej mocy do projekcji cyfrowej dla zapewnienia jasności obrazu określonej wymaganiami wg standardu DCI dla projekcji 2D oraz 3D w Kinie Tomaszowskiego Domu Kultury (1 szt.), Lub: (2 szt. Podstawowa i zapasowa),

f) Procesor wizyjny - skaler do obsługi sygnałów wizyjnych z innych źródeł: komputer, DVD, satelita itp., (1 szt.),

g) Odpowiedni stolik dedykowany pod zaoferowany zestaw cyfrowy wraz z rackiem 19 dla oferowanych urządzeń pomocniczych (1 szt.),

h) Układ do projekcji 3D - preferowany: elektroniczny polaryzator, przystosowany do okularów polaryzacyjnych jednorazowego użytku, (1szt),

i) Okulary pasywne, polaryzacyjne jednorazowego użytku, odpowiednie do współpracy z zaoferowanym systemem 3D, w ilości: w rozmiarze (dla dorosłych): 500 szt., oraz (dziecięce): 500 szt.;

j) Materiał ekranowy (srebrny - metalizowany) odpowiedni dla systemów 3D polaryzacyjnych współpracujących z okularami (jednorazowego) użytku, perforowany z Mini-perforacją, do naciągnięcia w ramie metalowej o wymiarach obrazu 9,20 m x 3,85 m, wraz z montażem - (1 szt.),

k) Rozdzielnica kabinowa z odpowiednimi zabezpieczeniami do zasilenia systemu projekcji cyfrowej oraz posiadanego systemu nagłośnienia Dolby Stereo SR (procesor USL JSD-80-D),

l) Zabezpieczenie UPS: dla podtrzymania pracy serwera i systemu operacyjnego projektora w przypadku zaniku napięcia w sieci zasilającej, rzeczywista moc czynna min. 1100W, czas podtrzymania min. 7 minut, przebieg napięcia sinusoidalny;

m) okienko projekcyjne 500 x 700, ze szkłem optycznym superbiałym i warstwą przeciwodblaskową;

n) Dostawa, instalacja, podłączenie wentylacji, zestrojenie i uruchomienie sprzętu, zgodnie z zaleceniami DCI wraz z niezbędnym wyposażeniem kina cyfrowego i przeszkoleniem pracowników w obsłudze zamówionego sprzętu w siedzibie Zamawiającego (1 kpl.)

2. Zamawiający wymaga dostawy oryginalnego, fabrycznie nowego, nieużywanego, nieuszkodzonego i oryginalnie zapakowanego sprzętu. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego innego niż podany przez Zamawiającego pod warunkiem, iż oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych. Zgodnie z art. 30 ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych to na Wykonawcy leży obowiązek wykazania, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymaganie określone przez zamawiającego.

3. Oferowany przedmiot zamówienia musi być:

– fabrycznie nowy;

– posiadać wymagane prawem atesty i certyfikaty

– dostarczone wraz z kartami gwarancyjnymi;

– być zamontowany/przytwierdzony i gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych nakładów;

4. Zakres przedmiotu umowy obejmuje również:

– montaż i uruchomienie u Zamawiającego,

– uczestnictwo Wykonawcy podczas pierwszej projekcji u Zamawiającego.

– Przeszkolenie w zakresie obsługi projektora cyfrowego 2 pracowników obsługi Zamawiającego w terminie do 3 dni od montażu projektora.

– Wykonanie wraz z dostawą podpięcia rury wentylacyjnej do istniejącego przewodu wentylacyjnego odprowadzającej ciepło znad projektora cyfrowego.

– Koszty świadczenia serwisu gwarancyjnego, w tym koszty przeglądów jeden raz w roku (w okresie gwarancji).

5. Zaleca się aby Wykonawca zainteresowany realizacją zamówienia dokonał wizji lokalnej w Tomaszowskim Domu Kultury, ul. Lwowska 72; 22-600 Tomaszów Lubelski. Wizja lokalna jest niezbędna do dobrania odpowiedniego projektora cyfrowego, obliczenia ogniskowej obiektywu i mocy lampy ksenonowej dla projekcji trójwymiarowej na ekranie kina TDK.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.65.20.00-0, 49.90.00.00-7, 38.60.00.00-1, 31.51.70.00-3, 30.20.00.00-1, 48.82.00.00-2, 51.11.00.00-6, 80.51.10.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt.6.1. SIWZ.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w odniesieniu do Wykonawców, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali lub wykonują należycie co najmniej 2 dostawy polegające na dostawie nowych urządzeń kinowych o parametrach technicznych podobnych do parametrów przedmiotu zamówienia - o wartości nie mniejszej niż 70 000,00 zł brutto każda. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały wykonane zgodnie z umową.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt.6.1. SIWZ.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt.6.1. SIWZ.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt.6.1. SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy (art.144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych) i określa warunki tej zmiany w zakresie:

a) zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego;

b) wystąpienia konieczności wykonania zamówień dodatkowych, których realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy;

c) Zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:

– gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego.

– z powodu działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie dostawy w określonym pierwotnie terminie, o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania,

2. Wszelkie zmiany winny być dokonane w interesie Zamawiającego i Wykonawcy oraz wymagają ich obopólnej zgody dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Zmiany winny być sporządzone w formie aneksu do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tdk.tomaszow-lubelski.com.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Tomaszowski Dom Kultury, ul. Lwowska 72; 22-600 Tomaszów Lubelski.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.08.2013 godzina 09:00, miejsce: Tomaszowski Dom Kultury, ul. Lwowska 72; 22-600 Tomaszów Lubelski, pokój nr 2.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

SIWZ

Oświadczenie o spełnieniu warunków - załącznik nr 2 do SIWZ,

Wykaz dostaw - załącznik nr 3 do SIWZ,

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 4 do SIWZ,

Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SIWZ,

Projekt umowy - załącznik nr 6 do SIWZ.


Zapytania do SIWZ

TDK.1.2013

Tomaszów Lubelski 05.08.2013

W związku z zapytaniem dotyczącym postępowania na: „Cyfryzacje kina działającego przy Tomaszowskim Domu Kultury” o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, Pytający wnosił o wyjaśnienie następujących informacji:

Pytanie 1

Dostaw dwóch lamp (podstawowa i zapasowa) do zaoferowanego projektora cyfrowego o odpowiedniej mocy do projekcji 2D/3D według standardu DCI.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis w pkt. 3.1. - Przedmiot zamówienia ppkt. 5

Z:

Lampa - do zaoferowanego projektora cyfrowego o odpowiedniej mocy do projekcji cyfrowej dla zapewnienia jasności obrazu określonej wymaganiami wg standardu DCI dla projekcji 2D oraz 3D w Kinie Tomaszowskiego Domu Kultury <>(1 szt.), Lub: (2 szt. Podstawowa i zapasowa)

Na:

Lampa - do zaoferowanego projektora cyfrowego o odpowiedniej mocy do projekcji cyfrowej dla zapewnienia jasności obrazu określonej wymaganiami wg standardu DCI dla projekcji 2D oraz 3D w Kinie Tomaszowskiego Domu Kultury (1 szt.),

Pytanie 2

Dostawa oraz montaż okienka projekcyjnego 500 x 700

Odpowiedź:

 Zamawiający zmienia zapis w pkt. 3.1. - Przedmiot zamówienia ppkt. 13

Z:

Okienko projekcyjne 500 x 700, ze szkłem optycznym superbiałym i warstwą przeciwodblaskową;

Na:

Wykucie w ścianie otworu montażowego do okienka projekcyjne o wym. 500 x 700, ze szkłem optycznym superbiałym i warstwą przeciwodblaskową;

Pytanie 3

Układ do projekcji 3D przystosowany do okularów polaryzacyjnych jednorazowego użytku, ( 1szt.)

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmienia zapisu SIWZ.

Pytanie 4

Zaleca się aby Wykonawca zainteresowany realizacją zamówienia dokonał wizji lokalnej w Tomaszowskim Domu Kultury ul. Lwowska 72, 22-600 Tomaszów Lubelski. Wizja lokalna jest niezbędna do dobrania odpowiedniego projektora cyfrowego, obliczenie ogniskowej projektu i mocy lampy dla projekcji trójwymiarowej na ekranie kina

Odpowiedź:

Odpowiedz na powyższe zapytanie znajduje się w SIWZ w pkt 3.5.

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ z dnia 05-08-2013

Zmieniony w dnu 05-08-2013 r. Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

Dodany w dniu 05-08-2013 r. Załącznik Nr 1a do SIWZ - Formularz cenowy


Zmiana SIWZ

TDK.2.2013

Tomaszów Lubelski 05.08.2013

Zgodnie z pkt. 7.4. SIWZ postępowania dot.: „Cyfryzacja kina działającego przy Tomaszowskim Domu Kultury” o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia załącznik Nr 1 do SIWZ oraz dołącza dodatkowy załącznik Nr 1a - Formularz cenowy.

Pozostałe załącznik pozostają bez zmian.

Zmiana załącznika Nr 1 do SIWZ oraz dodanie Załącznika Nr 1a do SIWZ w dniu 05-08-2013 r.

Wersja do druku Generuj PDF
---