Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Sobota, 21 lipca 2018 r.
Imieniny obchodzą: Daniel, Daniela, Dalida, Wiktor, Wawrzyniec

XLV sesja VII kadencji Rady Miasta

19.07.2018

Tomaszów Lubelski 2018-07-17

 

Z A P R O S Z E N I E

      Zapraszam mieszkańców miasta Tomaszów Lubelski do uczestniczenia w obradach XLV sesji VII kadencji Rady Miasta, które odbędą się w dniu 26 lipca 2018 roku o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, przy ul. Lwowskiej 57 w Tomaszowie Lubelskim, z proponowanym porządkiem posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad XLV sesji VII kadencji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
 2. Stwierdzenie quorum
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołu z obrad XLIV sesji Rady Miasta Tomaszów Lubelski
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie pomiędzy sesjami
 6. Interpelacje radnych
 7. Odpowiedzi na interpelacje
 8. Zapytania i wnioski
 9. Odpowiedzi na zapytania i wnioski
 10. Wprowadzenie zmian do budżetu miasta na 2018 rok
 11. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej
 12. Zmiana uchwały w sprawie powołania Komisji Stałych
 13. Uchwalenie statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Lubelskim
 14. Wyrażenie zgody na realizację projektu w ramach Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
 15. Ustalenie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz zakazu sprzedaży podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie miasta Tomaszów Lubelski
 16. Uchwalenie Regulaminu funkcjonowania fontann miejskich w Tomaszowie Lubelskim
 17. Przyjęcie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
 18. Zbycie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Tomaszów Lubelski, położonej przy ul. Petera 3 wykorzystywanej na realizacje świadczeń zdrowotnych oraz przyznania pierwszeństwa w nabyciu najemcom lokali w tym budynku
 19. Zbycie w drodze bezprzetargowej działki nr 53/1 ark. 28 o pow. 169 m2 w Tomaszowie Lubelskim, przylegającej bezpośrednio do cmentarza parafialnego i udzielenie bonifikaty od ceny zbywanej nieruchomości
 20. Wyrażenie zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości nr 189 cz. ark. 20 położonej przy ul. Traugutta w Tomaszowie Lubelskim na okres powyżej 3 lat
 21. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu o pow. 65,57 m2 w budynku położonym na działce nr 186/2 ark. 19 przy ul. Lwowskiej 64 w Tomaszowie Lubelskim na okres do 3 lat
 22. Przekazanie środka trwałego w postaci linii kablowej wraz z wszystkimi urządzeniami niezbędnymi do jej funkcjonowania
 23. Zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Miastem Tomaszów Lubelski a Gminą Tomaszów Lubelski w sprawie realizacji zadania publicznego w zakresie zmiany studium uwarunkowań
  i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tomaszów Lubelski oraz sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu Gminy Tomaszów Lubelski na poszerzenie Cmentarza Komunalnego w Tomaszowie Lubelskim z oznaczeniem strefy ochronnej
 24. Zakończenie obrad XLV sesji VII kadencji Rady Miasta

 

  Przewodniczący Rady Miasta
 (-) Mirosław Fus
Wersja do druku Generuj PDF
---