Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Piątek, 19 kwietnia 2019 r.
Imieniny obchodzą: Adolf, Tymon, Włodzimierz, Konrad, Leon, Leonia, Tytus

Wybory do Parlamentu Europejskiego

11.04.2019

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH
w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2019

Zasady zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych reguluje uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego.

Zgodnie z § 4 ww. uchwały:
„1. Kandydatem do składu komisji może być osoba posiadająca prawo wybierania, tj. osoba, która:
1) jest obywatelem polskim;
2) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
3) nie jest pozbawiona praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
4) nie jest pozbawiona praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;
5) nie jest ubezwłasnowolniona prawomocnym orzeczeniem sądu.

2. W wyborach do Parlamentu Europejskiego kandydatem do składu komisji może być również obywatel Unii Europejskiej niebędący obywatelem polskim, który:
1) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
2) nie jest pozbawiony prawa wybierania w państwie członkowskim Unii Europejskiej, którego jest obywatelem.

3. Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa".

Wysokość diet określa uchwała nr 6/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, Prezydenta RP i Parlamentu Europejskiego oraz sposobu dokumentowania dni zwolnienia od pracy.

Diety z tytułu członkostwa w obwodowej komisji wyborczej wynoszą:
– Przewodniczący komisji - 500 zł,
– Zastępca przewodniczącego - 400 zł,
– Członek komisji - 350 zł.

W Tomaszowie Lubelskim kandydaci do pracy obwodowych komisji wyborczych muszą być mieszkańcami województwa lubelskiego, wpisanymi do stałego rejestru wyborców jednej z gmin województwa lubelskiego.

Zgłoszenia kandydatów do składu w obwodowej komisji wyborczej:
W pierwszej kolejności należy zwrócić się do pełnomocników komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., którzy przyjmują zgłoszenia kandydatów do pracy w obwodowej komisji wyborczej po uzyskaniu zgody osoby, której zgłoszenie dotyczy.

Wykaz już zarejestrowanych komitetów jest dostępny na stronie Państwowej Komisji Wyborczej pod linkiem: https://wybory.gov.pl/pe2019/pl/komitety

Informacja Komisarza Wyborczego w Zamościu II o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w Tomaszowie Lubelskim w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

Termin zgłaszania przez pełnomocników wyborczych (lub upoważnione przez nich osoby) kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 26 kwietnia 2019 roku.

Za dzień dokonania zgłoszenia rozumie się dzień jego doręczenia do urzędu gminy, potwierdzony podpisem na zgłoszeniu przez osobę je przyjmującą.

Zgłoszenia kandydatów na członków komisji przyjmują urzędnicy wyborczy, właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy.

Urząd gminy dokonuje sprawdzenia prawidłowości zgłoszenia kandydatów na członków komisji i za pośrednictwem urzędnika wyborczego informuje komisarza wyborczego o przyczynach nieuwzględnienia zgłoszenia kandydata.

Formularz zgłoszenia kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych przez komitety wyborcze znajduje się poniżej w sekcji załączniki:

Załączniki:
Zgłoszenie kandydata do składu obwodowej komisji wyborczej przez komitet (PDF)
Zgłoszenie kandydata do składu obwodowej komisji wyborczej przez komitet (doc) – wersja edytowalna:

Przyjmowanie zgłoszeń:
w Tomaszowie Lubelskim zgłoszenia kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej przyjmowane są w sekretariacie Urzędu Miasta, ul. Lwowska 57 w godzinach pracy urzędu do dnia 26 kwietnia 2019 r.

Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w Urzędzie Miasta Tomaszów Lubelski nie gwarantuje powołania w skład komisji, ponieważ, zgodnie z zasadami określonymi Kodeksem Wyborczym i uchwałami PKW, w przypadku zgłoszenia do danej komisji większej liczby kandydatów niż ustawowo przewidywana, konieczne będzie przeprowadzenie losowania ich składu.

Przyjmowane są wyłącznie zgłoszenia oryginalne w wersji papierowej, podpisane przez kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej. Urząd nie przyjmuje zgłoszeń w wersji elektronicznej.

Szczegółowych informacji dotyczących zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych udziela urzędnik wyborczy dla miasta Tomaszów Lubelski p. Barbara Krawczyk, która pełni dyżur telefoniczny (tel. 601 154 407) w dniach 15 – 19 kwietnia 2019 r. i 23-26 kwietnia 2019 r. w godzinach: 13.30 – 15.30

oraz pracownicy Urzędu Miasta: p. Monika Teterycz – pok. nr 31 i p. Janusz Brodowski – pok. nr 19 w godz. pracy urzędu.

Wersja do druku Generuj PDF
---