Tomaszów Lubelski strona głowna kamery miejskie mapa strony kontakt     facebook twitter     A A A
Środa, 20 lutego 2019 r.
Imieniny obchodzą: Leon, Ludomił, Ludomiła, Ludomir, Zenobiusz, Aneta

Obowiązujące uchwały Rady Miasta Tomaszów Lubelski dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

30.08.2013

System gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Tomaszowa Lubelskiego

 1. Uchwała Nr XXIX/253/2017 z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości na terenie miasta Tomaszów Lubelski (Dz. Urz. Woj. Lub. rocznik 2017, poz. 1023, z dnia 9 marca 2017 roku)
 2. Uchwała Nr XXIX/252/2017 z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Lub. rocznik 2017, poz. 979, z dnia 8 marca 2017 roku)
 3. Uchwała Nr XXVIII/248/2017 z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tomaszów Lubelski (Dz. Urz. Woj. Lub. rocznik 2017, poz. 1222, z dnia 24 marca 2017 roku).
  Wojewoda Lubelski rozstrzygnięciem nadzorczym Nr  PN-II.4131.102.2017 z dnia 23 marca 2017 roku stwierdził nieważność uchwały , w części obejmującej § 7 ust. 8 oraz § 12  ust. 3 regulaminu, stanowiącego załącznik do uchwały (Dz. Urz. Woj. Lub. rocznik 2017, poz. 1223, z dnia 24 marca 2017 roku).
 4. Uchwała Nr XLII/383/2018 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego z dnia 2 maja 2018 roku, rocznik 2018, pozycja 2170).
 5. Uchwała Nr XXVI/226/2016 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego z dnia 15 grudnia 2016 roku, rocznik 2016, poz. 5435).
 6. Uchwała Nr XLII/382/2018 Rady Miasta Tomaszów Lubelski z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego z dnia 2 maja 2018 roku, rocznik 2018, pozycja 2169).
 7. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która jest załącznikiem do uchwały wymienionej w punkcie 4.
 8. Pobierz deklaracjęFormularz interaktywny deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Warunki i tryb składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 1. Składać deklarację należy:
  1. w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 57,
  2. za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
 1. z wykorzystaniem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej poprzez stronę ePUAP pod adresem: www.epuap.gov.pl, korzystając z usługi Pismo ogólne do podmiotu publicznego (stary wzór) i wybierając jako odbiorcę Urząd Miasta Tomaszów Lubelski,
 2. opatrzoną bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego, w rozumieniu ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1579) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP zgodnie z art. 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 570), która nie musi być znakowana czasem przez wysyłającego. Fakt otrzymania przez serwer Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej informacji i deklaracji podatkowych przesyłanych w formie elektronicznej zostanie potwierdzony przez wygenerowanie w sposób automatyczny urzędowego poświadczenia odbioru, które zostanie przekazane do nadawcy drogą elektroniczną,
 3. w sposób zapewniający bezpieczeństwo, wiarygodność i niezaprzeczalność danych w nich zawartych oraz w sposób zapewniający ich ochronę przed nieuprawnionym dostępem.
 1. Deklarację składa się w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca oraz w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Identyfikator Elektronicznej Skrzynki Podawczej Miasta Tomaszów Lubelski na platformie ePUAP Urząd
/0544axffa5/SkrytkaESP

Wersja do druku Generuj PDF
---