Zajęcia integracyjne dla klas pierwszych

     We wrześniu i na początku października, jak co roku w gimnazjum, odbywały się zajęcia integracyjne dla uczniów klas pierwszych. Celem tych zajęć jest zmniejszenie dystansu między uczniami, który wynika z lęku i niskiego poziomu wzajemnego zaufania w sytuacji tworzenia nowej klasy oraz szybka integracja młodzieży poprzez stworzenie warunków do lepszego poznania się, budowania wzajemnych, pozytywnych relacji, klimatu zaufania oraz opanowania reguł współżycia w grupie. Każda klasa pierwsza bierze udział w trzygodzinnych zajęciach prowadzonych przez dwóch pedagogów p. Marię Szwugier z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tomaszowie Lubelskim i pedagoga szkolnego Małgorzatę Owsicką.
     Początek roku szkolnego jest dla większości uczniów klas pierwszych okresem trudnym i pełnym pytań. Jaka okaże się nowa klasa? Kto będzie wychowawcą? Jakich spotkam nauczycieli? Czy będę się dobrze czuł w nowym gronie koleżanek i kolegów? Rozpoczynając naukę w gimnazjum uczniowie spotykają się po raz pierwszy z nowymi kolegami i nauczycielami, często znajdują się w dotąd nieznanym miejscu. Każda z klas jest zbiorem indywidualności. Zachowanie poszczególnych uczniów w stosunku do ich kolegów z klasy jest wypadkową ich wcześniejszych doświadczeń zebranych w domu i szkole, utrwalonych już postaw i aktualnych wyobrażeń.
     Integracja nie jest więc jednorazowym wydarzeniem. Jest to długi i czasem trudny proces scalania grupy. Przebywanie, uczenie się i uczenie się w zintegrowanej, zżytej i współpracującej ze sobą grupie niesie korzyści dla klasy jako całości, pojedynczych uczniów i nauczycieli. Każdy wychowawca wie, że to jak zachowują się jego wychowankowie i jakie robią postępy w nauce w dużej mierze zależy od atmosfery w klasie. Do zrealizowania zamierzeń wychowawczych i dydaktycznych nauczyciela konieczna jest dobra współpraca z całą klasą jak również uczniów między sobą.

Małgorzata Owsicka